הסכם שירות וסודיות-ישראסופורט הדרכות אינטרנט

 • מספקי השירות:ישראסופורט הדרכות אינטרנט  (להלן: "נותן השירותים ו/או היועץ")

  סוג השירות:
  1.היועץ ילווה את הלקוח בתכנית הכוללת את הפעולות שיש לבצע לטובת הקמת חנות מכירות וירטואלית באתר המכירות ebay הכוללות בין היתר הקמת חשבון, קידומים במערכות רלוונטיות,שימוש בטכניקות מכירה ועוד, בין אם במפגשים, שיחות, או קורס וירטואלי עם או ללא תמיכה. (להלן: "הקורס").

  התמורה:
  2.עבור השירותים שניתנים ע"י היועץ, לפי סוג הקורס, הלקוח מתחייב לתשלום או שכבר שילם ותכני הקורס או הליווי נפתחו עבורו.
  3. מוסכם כי לא יינתן החזר כספי מלא ו/או חלקי במידה של הפסקת הקורס ע"י הלקוח לאחר תחילתו למעט הסכם "לא אהבת לא שילמת" המאפשר ביטול עסקה עד שיעור 10 בקורס האינטרנטי.
  4.ישראסופורט הדרכות אינטרנט, מתחייבים כי הקורס הווירטואלי יהיה פתוח וזמין לצפייה לפחות לשנתיים מיום ההצטרפות לקורס.
  5. הלקוח יהא האחראי הבלעדי לכל הקשרים המסחריים, אשר יתהוו בינו לבין לקוחותיו ו/או ספקיו בעקבות הקמת החנות הווירטואלית באתר ebay.
  6. היועץ לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם ללקוח, ישיר או עקיף, כספי או אחר, מהשימוש באתר ebay ובין היתר שירות הלקוחות, הזמנות, תקלות הנובעות משימוש באתר ebay או אתרים שותפים ועוד.
  7.היועץ לא יהא אחראי להיקף המכירות באתר ו/או באמצעות אתר ebay , מובהר כי היועץ אינו צד לעסקאות הלקוח אשר מתבצעות באמצעות אתר ebay לא מקבל תשלום עבור העסקאות ולא יישא באחריות כלשהי לכל עסקה אשר תתבצע ע"י הלקוח.
  8.הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי הקמת חנות וירטואלית באתר ebay הינה עסק לכל דבר ועניין.

  סודיות:
  9.הלקוח מתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות כל שימוש במידע ו/או בידע אשר הגיע לידיו במסגרת הקורס למעט שימושו האישי לצורך קידום מכירות באתרebay.
  10.חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים הניתנים בקורס, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים או מועברים כקובץ שמע, וידאו או אחר.
  11.פרטי ההתחברות הנם אישיים וישמשו את התלמיד בלבד אין להעביר לאדם אחר או לפרסם את פרטי ההתחברות ברבים. מי שעושה זאת מסתכן בחסימת הגישה לקורס באופן מיידי , ופוגע בזכויות היוצרים של ישראסופורט הדרכות אינטרנט.
  12.כל המוצג ללקוח במסגרת הקורס בפרט זה העיצובים, המידע שיטות המכירה והתכנים הינם קניינם הבלעדי של ישראסופורט הדרכות אינטרנט. אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק להוריד למחשב, או לשמור חלק ו/או כל התכנים ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של היועץ מישראסופורט הדרכות אינטרנט בלבד.
  13.במקרה של  אי סיום תשלום(כגון חלוקה לתשלומים בהעברות בנקאיות ועוד) ישראסופורט הדרכות אינטרנט רשאים להסיר את המשתמש ולהרחיקו מהמשך השימוש באתר.